Achtergrond

Op initiatief van de gemeente Tilburg en W/E Adviseurs is GPR Gebouw ontwikkeld, een eenvoudige prestatiegerichte methodiek waarmee concrete afspraken tussen gemeenten en bouwpartijen kunnen worden gemaakt. Met deze prestatiegerichte werkwijze blijven de ambities van gemeenten overeind zonder de keuze- en ontwerpvrijheid van bouwondernemingen en architecten te beperken. GPR Gebouw is ontwikkeld als ontwerptool voor ondermeer architecten en is geschikt in alle fasen van het ontwerpproces.

Inhoud

GPR Gebouw geeft een rapportcijfer voor de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze thema’s worden op duurzaamheid getoetst. Een getal tussen 0 en 10 geeft de score van het getoetste gebied aan. De berekening maakt gebruik van de EPC-methodiek, onderzoek en beschikbare methodieken zoals levenscyclusanalyse (LCA) en Politiekeurmerk Veilig Wonen. De methodiek wordt vooral bij gemeenten veel gebruikt om de duurzaamheidambitie voor een gebied vast te leggen. Het programma is toepasbaar voor woningbouw en utiliteit, voor nieuwbouw en renovatie. De GPR-score voor energie wordt bepaald door het berekende (of ingevoerde) primaire energie­gebruik per vierkante meter gebruiksoppervlak van het gebouw. Een GPR-score van 6 komt overeen met het primair energiegebruik van een gebouw dat voldoet aan de EPC-eisen uit het Bouwbesluit 2006. De module materialen bestaat uit de onderdelen water, milieuzorg en materialen. De GPR-score bij de submodule materialen is gebaseerd op de materiaalgebonden milieubelasting gedurende de gehele levensloop van het gebouw. Deze score wordt bepaald volgens de methode van de levenscyclusanalyse (LCA). De GPR-score wordt bepaald door het product van de hoeveelheid materiaal en de milieubelasting per eenheid materiaal, opgeteld voor alle afzonderlijke gebouwcomponenten.

GPR Gebouw geeft de materiaalgebonden milieubelasting weer middels een LCA-profiel, opgebouwd uit 9 afzonderlijke milieueffecten, en een kengetal, dat wordt berekend door een gewogen sommatie over de 9 milieueffecten. Dit kengetal wordt de schaduwprijs van een gebouw genoemd (per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar).

Bereik

GPR Gebouw wordt momenteel gebruikt door circa 150 gemeenten en regio’s. Het aantal architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en corporaties die van dit programma gebruik maken is ongeveer even groot.

GPR Onderhoud

Vanaf 17 oktober 2011 is GPR Onderhoud op de markt. Met behulp van GPR onderhoud kan de milieubelasting en CO2 –emissie meegenomen worden in de onderhoudsscenario’s van gebouwen. Duurzame onderhoudsscenario’s houden de milieueffecten in de beheer- en gebruiksperiode zo laag mogelijk.

In deze rekentool worden de volgende principes gehanteerd:
• Verlengen vervangingsinterval of voorkomen vervangen bouwdelen
• Verlengen onderhoudsinterval of voorkomen onderhoudsactiviteiten
• Verlengen onderhoudsinterval of voorkomen onderhoudsactiviteiten
• Combineren met maatregelen die energiegebruik beperken