Achtergrond

EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt. De EPC beoordeelt de energieprestatie van Nederlandse nieuwbouwprojecten. In het Bouwbesluit is de maximale EPC waarde per gebruiksfunctie vastgelegd. De berekening is sinds 1995 verplicht. De berekening toont aan dat een gebouw voldoet aan de geldende eisen voor energie. Door aanscherping van de eisen kunnen gebouwen steeds energiezuiniger gemaakt worden. Voor woningen is de huidige EPC waarde 0,6 (per 1 januari 2011) en voor utiliteitsgebouwen ligt deze tussen 1,0 en 2,6 afhankelijk van de functie van het gebouw. De komende jaren zullen de eisen worden aangescherpt. Voor woningen is dit al bekend: De EPC voor woningen gaat in 2015 naar 0,4. Voor een actueel overzicht klik hier.

Per 1 juli 2012 zal de bepalingsmethode van de energieprestatie van Nederlandse nieuwbouwprojecten, gesteld in de Normen “5128 – Energieprestatie van Woongebouwen” en “2916 – Energieprestatie van Utiliteitsgebouwen” door een nieuwe Norm “7120 – Energieprestatie van Gebouwen” worden vervangen (EPG). De gestelde EPC-eisen binnen het Bouwbesluit blijven ongewijzigd. De berekeningsmethode wijzigt wel waardoor met name de bijdrage van duurzame energieproductie beter kan worden meegenomen, onder andere door invoering van de norm NVN 7125 “Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau” (EMG).

Inhoud

Het energieverbruik van een gebouw wordt berekend op basis van bouwkundige en installatie­technische kenmerken. Deze worden vergeleken met een referentiegebouw. De maximale EPC-waarde per gebruiksfunctie is in het Bouwbesluit vastgelegd. Deze ‘prestatie’ wordt definitief vastgesteld bij het indienen van de bouwaanvraag. Op dat moment vindt ook de controle plaats door bouw- en woningtoezicht. Er wordt pas een bouwvergunning verleend als de EPC akkoord bevonden is. De EPC is verplicht en kost dus geen extra inspanning in het ontwerpproces. Ook is de berekening objectief en goed te controleren. Voor een realistische uitkomst moet wel veel van het project bekend zijn. Bij de EPC wordt alléén het energiegebruik bekeken. Andere belangrijke aspecten vanuit duurzaamheidsoogpunt zoals materiaalgebruik blijven buiten beschouwing.

Bereik

Door de wettelijke verplichting wordt een EPC-berekening bij ieder nieuwbouwproject, en grootscheepse renovatie, uitgevoerd. In de toekomst (verwachting januari 2013) zal het verplicht worden om na oplevering van nieuwbouw te controleren of de uitgangspunten in de EPC werkelijk gerealiseerd zijn. Op basis van de gecontroleerdeEPC-berekening  wordt een energielabel afgegeven. Een EPC-berekening is niet verplicht bij verkoop en verhuur van een bestaande gebouw.